Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov (súborov cookies)

podľa článku 13. NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Naša webová stránka https://www.smitdorlas.sk/ (ďalej len „webstránka“) používa súbory cookies a v tomto dokumente Vás informujeme o pravidlách používania a spracúvania súborov cookies na našej webstránke.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: ST. NICOLAUS – trade, a.s. so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 35 680 261, tel.  (ďalej len „Prevádzkovateľ). 

 1. Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je krátky jednoduchý súbor, ktorý sa odosiela spolu so stránkami tejto webstránky a váš prehliadač ho ukladá na pevnom disku vášho počítača alebo iného zariadenia. Informácie, ktoré sú v ňom uložené, môžu byť počas vašej ďalšej návštevy odoslané späť na naše servery alebo na servery príslušných tretích strán.

 1. Aké cookies používame?

Potrebné súbory cookies – sú absolútne nevyhnutné na správne fungovanie webovej stránky. Tieto súbory cookies anonymne zabezpečujú základné funkcie a bezpečnostné prvky webstránky.

Funkčné súbory cookies – pomáhajú vykonávať určité užívateľské funkcie, ako je zdieľanie obsahu webovej stránky na platformách sociálnych médií, zhromažďovanie spätnej väzby a ďalšie funkcie tretích strán.

Výkonnostné súbory cookies – tieto súbory cookies používame na poskytovanie štatistických informácií o našej webstránke – používajú sa na meranie a zlepšenie jej výkonnosti.

Analytické súbory cookies – používajú sa na pochopenie interakcie návštevníkov s webstránkou. Tieto súbory cookies nám pomáhajú poskytovať informácie o metrikách počtu návštevníkov, miere odchodov, zdroji návštevnosti atď.

Reklamné súbory cookies – používajú sa na poskytovanie relevantných reklám a marketingových kampaní návštevníkom. Tieto súbory cookies sledujú návštevníka na rôznych webových stránkach a zhromažďujú pre nás informácie na poskytovanie prispôsobených reklám zákazníkom.

Tlačidlá sociálnych sietí – Na našej webstránke zobrazujeme tlačidlá služieb Facebook a Instagram na propagáciu webstránky (napr. „like“, „pin“) alebo na zdieľanie na týchto sociálnych sieťach. Tieto tlačidlá používajú časti kódu, ktorý pochádza priamo zo služieb Facebook a Instagram. Kód ukladá súbory cookies. Tlačidlá sociálnych médií môžu tiež ukladať a spracúvať určité informácie, takže sa vám môže zobrazovať personalizovaná reklama. Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov týchto sociálnych sietí (ktoré sa môžu priebežne meniť), aby ste zistili, ako zaobchádzajú s vašimi osobnými údajmi, ktoré spracúvajú pomocou týchto súborov cookies. Získané údaje sú v maximálnej možnej miere anonymizované. Facebook a Instagram sa nachádzajú v USA.

Ostatné nekategorizované súbory cookies – tie, ktoré sa analyzujú a zatiaľ neboli zaradené do žiadnej z vyššie uvedených kategórií.

 1. Účel spracúvania súborov cookies prevádzkovateľom:

Súbory cookies spracúvame na účely popísané v jednotlivých kategóriách súborov cookies rozpísaných v bode 2. vyššie.

V súhrne, spracovanie súborov cookies na našej webstránke je používané na účely vytvárania a analýzy štatistík, merania návštevnosti našej webstránky (napr. ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej webovej stránky prichádzate) s cieľom optimalizácie vzhľadu a funkčnosti služieb. Taktiež, sú tieto súbory cookies spracovávané prostredníctvom automatizovaného profilovania za účelom zobrazovania cielenej reklamy klientovi. Na zabezpečenie týchto analyticko-štatistických a reklamných služieb využívame riešenia tretích strán uvedených v bode 4. nižšie.

 1. Príjemcovia súborov cookies a doba uchovávania jednotlivých súborov cookies:

Google Fonts

Marketing/Tracking

Použitie

Google Fonts používame na display of webfonts. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google Fontssvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Marketing/Tracking

Meno
Expirácia
expires immediately
Funkcia
Read user IP address

Google reCAPTCHA

Marketing/Tracking

Použitie

Google reCAPTCHA používame na spam prevention. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google reCAPTCHAsvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Marketing/Tracking

Meno
Expirácia
session
Funkcia
Read and filter requests from bots
Meno
Expirácia
session
Funkcia
Read and filter requests from bots
Meno
Expirácia
persistent
Funkcia
Read and filter requests from bots

Facebook

Marketing/Tracking, Functional

Použitie

Facebook používame na display of recent social posts and/or social share buttons. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Facebooksvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Marketing/Tracking

Meno
Expirácia
2 years
Funkcia
Store last visit
Meno
Expirácia
1 year
Funkcia
Store account details
Meno
Expirácia
3 months
Funkcia
Store a unique session ID
Meno
Expirácia
3 months
Funkcia
Provide ad delivery or retargeting
Meno
Expirácia
90 days
Funkcia
Store logged in users
Meno
Expirácia
3 months
Funkcia
Store and track visits across websites
Meno
Expirácia
2 years
Funkcia
Provide fraud prevention
Meno
Expirácia
30 days
Funkcia
Store a unique user ID
Meno
Expirácia
2 years
Funkcia
Store browser details
Meno
Expirácia
1 year
Funkcia
Store account details

Functional

Meno
Expirácia
1 week
Funkcia
Read screen resolution
Meno
Expirácia
90 days
Funkcia
Provide fraud prevention
Meno
Expirácia
session
Funkcia
Store and track if the browser tab is active

Instagram

Marketing/Tracking

Použitie

Instagram používame na display of recent social posts and/or social share buttons. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Instagramsvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Marketing/Tracking

Meno
Expirácia
1 year
Funkcia
Store ad display frequency

Rôzne

Účel čakajúceho vyšetrovania

Použitie

Zdieľanie údajov

Zdieľanie údajov prebieha vyšetrovanie

Účel čakajúceho vyšetrovania

Meno
wp_lang
Expirácia
Funkcia

Bližšie informácie o ochrane súkromia uvedenými príjemcami nájdete (po rozkliknutí konkrétneho príjemcu) na jednotlivých odkazoch na ich zásady ochrany osobných údajov.

 1. Zoznam osobných údajov získavaných pri zbieraní súborov cookies:
 • IP adresa
 • Súbory cookies

Doplňujúce informácie

 1. Tieto súbory cookies sa do Vášho koncového zariadenia ukladajú a následne spracúvajú len na základe Vášho súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 písmeno a) Nariadenia. Tento súhlas, s výnimkou potrebných (nevyhnutných) súborov cookies, nie ste povinní udeliť.
 2. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať resp. upraviť nastavenie udeleného súhlasu kliknutím na lištu s názvom „Spravovať súhlas“, ktorá je uvedená v pravom dolnom rohu webstránky. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania súborov cookies založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 3. Váš internetový prehliadač môžete použiť na automatické alebo manuálne vymazanie cookies z Vášho koncového zariadenia. Môžete v ňom tiež špecifikovať, že niektoré súbory cookies nemusia byť uložené do Vášho koncového zariadenia. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia svojho internetového prehliadača tak, aby ste dostali správu vždy, keď sa do Vášho koncového zariadenia umiestni súbor cookie. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v časti „pomocník vášho prehliadača“.
 4. Upozorňujeme, že ak odmietnete udeliť súhlas so spracúvaním funkčných súborov cookies, resp. zakážete všetky súbory cookies vo svojom prehliadači, naša webstránka nemusí pracovať správne pri jej užívaní. Ak vo svojom prehliadači odstránite súbory cookies, pri ďalšej návšteve našej webstránky sa po vašom súhlase opäť uložia.
 5.  Osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodovanie.
 6. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle Zákona a Nariadenia a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v posúdení vplyvu na ochranu osobných údajov.
 7. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.
 8. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

Poučenie o právach týkajúcich sa osobných údajov dotknutej osoby:

Právo na prístup

 1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
 1. účely spracúvania;
 2. kategórie dotknutých osobných údajov;
 3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 4. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 5. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 7. ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 8. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
 1. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu.
 2. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
 3. Právo získať kópiu uvedenú v odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“)

 1. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.
 1. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.
 2. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia;
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania

 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
 1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 1. Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
 2. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenosnosť

 1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
 1. sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a
 2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 1. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
 2. Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
 3. Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 2. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
 3. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
 4. Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo uvedené v ods. 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácií s ňou, pričom sa toto právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
 5. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúcu sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách),  môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 6. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Oznámenie tretím stranám

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Začatie konania na návrh dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v zmysle §100 Zákona podať návrh na začatie konania v prípade, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom. Úrad posúdi podnet do 30 dní odo dňa doručenia podnetu. O spôsobe vybavenia podnetu úrad informuje podávateľa do 30 dní odo dňa doručenia podnetu.

Pre uplatnenie týchto práv ako aj v prípade pripomienok resp. otázok týkajúcich sa tohto Oboznámenia o spracovaní súborov cookies nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

Adresa:

Webová stránka:

Email:

Telefónne číslo:

Pravidlá využitia súborov cookies na našej stránke môžeme v závislosti od zákonných zmien, nových technológií, ako aj za účelom zlepšovania funkcionality našej stránky a zabezpečenia Vašej informovanosti meniť. Preto odporúčame, aby ste si toto oboznámenie v pravidelných intervaloch opätovne prečítali.

Táto verzia Oboznámenia o spracovaní súborov cookies sa uplatňuje od 1.2.2022.

Pre ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom, kliknite prosím na: Oboznámenie o spracovaní osobných údajov.